Jak se Deníku podařilo zjistit, povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru „Nučničky I" vydal těžební společnosti Gravel Obvodní báňský úřad v Mostě již před deseti lety, a to na ploše 29,75 hektaru.

„Hornická činnost spočívající v dobývání ložiska štěrkopísku byla povolena na ploše 7,33 hektaru. Jelikož již byla splněna podmínka povolení hornické činnosti, podle které mohou být těžební práce zahájeny až po ukončení těžebních prací na jiném ložisku štěrkopísku v okrese Litoměřice, mohla naše firma přikročit k zahájení přípravných prací," uvedl Luboš Kruncl, společník firmy Gravel.

V prostoru Nučničky I se nachází poměrně kvalitní ložisko štěrkopísku. Na jeho dobývání se využije technologie z vody pomocí plovoucího korečkového bagru. Těžební společnost předpokládá, že část vytěženého materiálu bude přepravována po řece. Rekultivace po ukončení těžby bude provedena na vodní plochu, která bude sloužit jak k účelům rekreačním, tak k posílení systému ekologické stability krajiny.