Pro mnohé to byl čas toužebně očekávaného vyrovnání účtů s nacisty.

Vraceli nacistům příkoří

Ředitel ústeckého muzea Václav Houfek zdůrazňuje zajímavou souvislost: S identifikací nacistů na Ústecku významně pomohli vracející se československé administrativě místní němečtí antifašisté.

Nacisty nahlašovali ústeckému českému revolučnímu národnímu výboru. Příkoří, kterému byli antifašisté během války vystaveni, nacistům s koncem války vraceli.

„Němečtí antifašisté byli loyální vůči československému státu. Spolu s Čechy přebírali 8. a 9. května moc v Ústí nad Labem. Bohužel, protiněmecké nálady mezi československým obyvatelstvem následkem nacistických represí, byly vyhraněné. Proto raději požádali němečtí antifašisté o dobrovolný odsun do Německa," zdůraznil Houfek.

V souvislosti s akcemi německých antifašistů je zajímavý protokol „o záchranné akci obou labských mostů v Ústí nad Labem dne 7. a 8. května 1945."

Protokol rekapituloval zásluhy řady obyvatel Střekova při záchraně ústeckých mostů (silničního a železničního pozn.) a zajištění materiálu a odzbrojení německých vojáků v posledních dvou dnech nacistického bezvládí v Ústí n. L. v květnu 1945.

Ortel: Mosty musíme zničit

Oba mosty patřily k nejohroženějším objektům v Ústí nad Labem. Již v dubnu 1945 byl starý labský železniční most uzavřen zdánlivě kvůli opravám.

Ve skutečnosti připravovali němečtí ženisté zaminování mostu. Antifašisté postup těchto prací monitorovali.

Josef Bělohlav z obchodu s dřevem Schwarzenberg sledoval průběh prací, až zjistil, že hrozí aktuální nebezpečí. Vojáci již kladli elektrické vedení k náložím.

V protokolu se praví: „Ihned jsme se pokoušeli navázat přátelské styky s příslušníky místní hlídky něm. branné moci. Podařilo se od jednoho vojína a jednoho feldwebla získat veškeré žádané informace. Dne 7. 5. 1945 za šera o páté hodině ranní dohodl se Josef Sacher (Welzlova č.373, nar. 1.5.1897) v uniformě policisty protiletadlové obrany s bavorským vojínem, který na mostě pres. Beneše právě měl službu, že zničení mostu bude za všech okolností zabráněno. V tu dobu pochodovali neustále nepřehledné kolony němec. vojska všeho druhu, SS, pancéřové a zásobovací oddíly atd. přes most. Josef Sacher přeťal v této chvíli, a s nasazením svého vlastního života, kabel k náloži, čímž bylo zničení mostu znemožněno."

Bývalý starosta Čeněk Řepka ze Střekova jako očitý svědek uvedl, že jeden důstojník SS jedoucí po mostě na Sachera zamířil, ale nevystřelil, protože Sacher se v tom okamžiku skryl za pilíř.

„V úterý 8. května 1945 byla za pomoci jiných něm. antifašistů odstraněna z mostu nálož třaskavin ve váze asi 1000 kg, a s přívěsným vozem odvezena do skladiště dřeva fy. Schwarzenberg ve Střekově III., Masarykovo nábřeží, a tam uschována. Správcem tohoto skladiště dříví byl pozdější předseda MNV ve Střekově pan Josef Bělohlav. Zvláštních zásluh o záchranu mostu má i paní Anna Bělohlavová, manželka Josefa Bělohlava, která i při odvážení třaskavin dohlížela.

V tutéž dobu byly i káble k náloži na starém (myšleno železničním pozn.) mostě na několika místech u skladiště dřeva přeťaty. Třaskaviny byly prozatím Václavem Fretschnerem a Ferdinandem Jablonským uskladněny v domečku na mostě. Nálož třaskavin pro oba labské mosty měla váhu asi 2500 kg."

V protokolu byla vyzdvižena zásluha celkem deseti osob na záchraně mostů. Mezi nimi byla i řada ústeckých Němců.

Hlídky antifašistů

V okamžiku převzetí moci českým revolučním národním výborem se o bezpečnost na ústeckém Střekově starala provizorní bezpečnostní služba složená převážně ze 150 německých komunistů a sociálních demokratů.

Hlídky ústeckých Němců po převzetí moci byly nasazeny již v noci na 9. května.

Hlídky například odhalily v jedné střekovské škole 5 000 párů obuvi, množství výzbroje a výstroje, vojenského nářadí, to vše v hodnotě více než 10 milionů korun. V jiném případě při hlídce antifašistů Josefa Goldammera a Václava Fretschnera v obvodu Střekova již 8. května ráno v jednom dvoře objevili několik vojenských vozidel s vojáky.

Dochoval se zápis o této doslova bojové akci:

„Jmenovaní antifašisté zadrželi vozidla jakož i osádku mezi nimi se nacházel setník. Osádka z počátku chtěla se postavit na odpor, ale pak se podrobila a opustila vozidla. Bylo ukořistěno 58 beden a balíčků, 3 strojní pušky, 15 pušek, různé vojenské a výzbrojní předměty jakož i pokladna s 26 000 markami.

Vedoucí antifašisté Antonín Barvínek a Karel Sacher jeli autem do sousední vsi a nařídili, že veliký počet aut všeho druhu plně naložených s válečným materiálem byl převeden do k tomu určené sběrny ve Střekově II., na dvůr obecní školy.

V budově dřívější měšťanské školy ve Střekově II., která sloužila SS jako škola pro vojenské zpravodajství, byl nalezen obrovský sklad všech možných součástek, kterých potřebuje moderní válečné zpravodajství. Toliko část z toho se dá udati jmenovitě."