V počtu hlasů kvalita zdraví výrazně předčila dříve proklamovanou tematiku nepřizpůsobivých lidí v sociálně vyloučených lokalitách. Zdravé město se tak skutečně bude věnovat problematice zdraví, kterou se až dosud systematicky nezabývalo.

Obyvatelé tak reagovali na častější zhoršování kvality ovzduší související s provozem výrobních podniků a s nákladní dopravou.

„Vstoupili jsme v intenzivnější komunikaci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který je schopen udělat nezávislá měření a vytipovat jiné škodliviny, jež se mohou v ovzduší nacházet, nebyly dosud sledovány a můžou mít dopad na zdraví lidí. Věřím, že se tak můžeme dopracovat k samostatnému projektu s nezávislým monitoringem, jenž by se stal součástí celostátní sítě měřicích stanic. Štětí se nachází daleko od takových stanic, a proto měření hodnot ovzduší v našem regionu může vykazovat zcela jinou charakteristiku," uvedl Miroslav Andrt, místostarosta Štětí.

Štětští mají obavy nejen ze znečištění životního prostředí z provozů na západ od města, ale také od východu z mělnické elektrárny, kde sice dochází k investicím pro zkvalitňování provozů, ale na druhou stranu je tu reálná varianta vybudování spalovny odpadů a nebezpečí vzniku dalších polutantů.

Reálné nebezpečí je i ze spadu z elektráren a dalších průmyslových závodů v severozápadních Čechách. Štětí se tak díky aktivitám Zdravé město posouvá od sice osvědčených, ale málo účinných osvětových kampaní, k odbornějším tématům životního prostředí a udržitelného rozvoje, později možná i v širších souvislostech.

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo složení výboru pro životní prostředí, které bude poradním orgánem městské rady. Je v něm zastoupena i společnost Mondi s cílem pokračovat ve zlepšování komunikace s touto firmou.

„Doufáme, že se největšímu zaměstnavatelovi ve městě bude dařit realizovat nový projekt, který má nejen zvýšit výrobu, ale také snížit její dopad na životní prostředí. Snažíme se zapojit do péče i veřejnost. Nejbližší akcí bude Ukliďme Česko. Letos jsme se oficiálně přihlásili k využívání Portálu pro lepší místo, jehož prostřednictvím může člověk oznamovat konkrétní případ a zpětně získávat informaci, jak bylo s jeho podnětem naloženo," dodává místostarosta.