Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V centru našeho zájmu je obnova majetku. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun SVS dává 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritou jsou stavby v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou, kam patří i výstavba nového úseku vodovodu v Martiněvsi, který zajistí do budoucna cca 650 připojeným obyvatelům dodávku kvalitní pitné vody."

Martiněves s Pohořicemi, Charvatce a Radešín jsou nyní zásobovány pitnou vodou ze samostatného vodovodu „Martiněves". Zdrojem vody jsou místní vodní zdroje Martiněves – vývěr a Martiněves a,b. Voda z nich je přiváděna potrubím do čerpací stanice Martiněves s akumulací 60 m3 a odtud rozvedena do spotřebiště.

Kvalita vody z těchto místní zdrojů se však blíží k hraničním hodnotám legislativou stanovených parametrů, a proto SVS rozhodla o náhradě tohoto vodního zdroje. Zásobování lokality pitnou vodou bude zajištěno propojením vodovodu Martiněves s vodovodní sítí obce Mšené-lázně, kam je dodávána kvalitní upravená voda z úpravny vody Brníkov.

V rámci investiční akce SVS se pro výstavbu nového úseku gravitačního vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 100 mm v délce 440,4 metrů. Tento řad bude napojen do armaturní šachty na konci stávajícího vodovodního řadu z PVC v Mšeném v ulici Na Terasách. Trasa je navržena ve volném terénu na pozemcích obce Mšené-lázně a Pozemkového fondu ČR.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. června 2014. Vlastní práce započnou v průběhu 30. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 19 staveb za 80 mil. Kč. bez DPH.