MAS Podřipsko musí následně vybírat z minimálně tří obdržených žádostí, pokud se nesejdou 3 a více nabídek, bude výzva zrušena. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy s vybranými žadateli na spolupořádání konkrétní akce. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci.

O podporu mohou žádat pořadatelé akcí pro veřejnost jako jsou například akce společenské, sportovní, vzdělávací semináře apod. Místem realizace musí být území MAS Podřipsko, stejně tak žadatel musí mít místo bydliště, sídlo, provozovnu nebo jinak prokazatelně působit na daném území. Žadatelem mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace, příspěvkové organizace zřízené obcí, fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb.

Žadatel zabezpečí nejprve financování z vlastních zdrojů, dotace bude proplacena až po ukončení projektu. Celková částka na tréninkovou výzvu je 80 tis. Kč, min. výše podpory je 5 tis. Kč, max. výše je 15 tis. Kč na žadatele. Maximální míra dotace je 90 % způsobilých výdajů. Ty zahrnují např. pronájmy prostor, zařízení, vybavení, techniky, dále občerstvení, dopravu, ubytování, služby lektorů, účinkujících, přednášejících, DPH pro neplátce DPH. Akce musí být realizována v období od 1. 3. 2014 do 1. 6. 2014.

Výzva byla vyhlášena 13. 1. 2014, žádosti budou přijímány od 17. 2. 2014 do 24. 2. 2014 do 17:00 hodin (doručení do sídla MAS Podřipsko – Očkova 2,  413 01 Roudnice nad Labem). Před tímto termínem uspořádá MAS Podřipsko školení žadatelů, které se uskuteční 13. 2. 2014 a 17. 2. 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L.

Žádost o dotaci včetně povinné přílohy je možné stáhnout v elektronické podobě z webových stránek www.maspodripsko.cz/realizovane-projektry/osvojovani-schopnosti. Naleznete zde náležitosti žádosti o dotaci, preferenční kritéria, kritéria přijatelnosti, informace o způsobu hodnocení a výběru žádosti a kontakty, na kterých budou zodpovězeny Vaše případné dotazy.

Jan Broft, předseda MAS Podřipsko


A co teď?

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo máte jakýkoliv dotaz ohledně tréninkové výzvy, využijte nabídky školení od Místní akční skupiny Podřipsko. Termíny školení: čtvrtek 13. 2. 2014 a pondělí 17. 2. 2014 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice nad Labem.

Dne 13. 1. 2014 byla Místní akční skupinou Podřipsko vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotace na podporu akcí společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího charakteru. Žadatelem o dotaci mohou být obce, svazky obcí, neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí, fyzické a právnické osoby, které prokazatelně působí na území MAS. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textu výzvy a jejích přílohách nawww.maspodripsko.cz! Na těchto stránkách naleznete také formulář žádosti o dotaci ke stažení.