Tehdy se pořádaly celé divadelní scény s průvody, při nichž „Masopust“, jinak nazývaný též „Bakchus“ nebo „Karneval“ směšně přestrojený byl vožen nebo nošen po osadě a následně odsouzen pro nepořádný a bujarý život a žertem pochován ve sněhu.

Doba byla však velmi nábožensky založená a našlo se mnoho lidí, kteří nemírné veselí kritizovali. Dokonce byly vydávány i knihy psané v žertovném i vážném duchu, tyto představují velmi cenný materiál odhalující i jemné detaily. Dnešní čtenáři by patrně byli na rozpacích, neboť by si mnohdy nebyli jistí, zda spisovatel výklad myslel vážně nebo ironicky.

Vavřinec Leandr RvačovskýJednou z takto zajímavě psaných knih je kniha vytištěná ve Starém Městě pražském u Jiřího Melantricha z Aventýnu v roce 1580. Dle tehdejších zvyklostí nesla velmi dlouhý název: „Masopust, kniha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost, skrz kratochvilné, o dvanácti synech Masopustových, patriarších pekelných rozjímání, spasitelné naučení dávajíc, proč se jejich tovaryšství varovati mají, nyní v nově vydaná od kněze Vavřince Leandra Rvačovského z Roudnice, děkana v městě Slaném“.

Kniha nejenže podrobně popisovala zvyky našich předků, ale rovněž byla obohacena o mnoho obrázků. Dle Vlastivědného sborníku Podřipska vydaného v roce 1924 vlastnilo ve velmi zachovalém stavu jeden výtisk i Podřipské muzeum. Po obnovení činnosti Podřipského muzea se jej však již nepodařilo dohledat…

Vavřinec Leandr Rvačovský se narodil roku 1525 v roudnické části Rvačov. Byl kališnického vyznání a po studiích se stal knězem. Tato skutečnost mu však nekladla překážky ve volnosti života a užívání radovánek, což je patrné z jeho podrobných znalostí všech lidských vášní včetně rozvinuté záliby v jejich popisu.

Neunikl tak ani sporům s konsisitoří, která kritizovala nejvíce to, že si z Moravy do Čech přivedl ženu a s ní sedm dětí. Rvačovského kratochvilné čtení je dokladem o míšení nevázaného života s velkou náboženskou horlivostí zabíhající až v nesnášenlivost vedoucí k násilnostem z důvodu rozdílného náboženského vyznání.

Ilona Trefná, Podřipské muzeum