Při jejím obnažení dobrovolníci našli tuny odpadu, vesměs se jednalo o nebezpečný odpad, který se nedal zpeněžit ve sběrných surovinách. Skládka se nacházela na pozemku obce Vražkov, ale zasahovala i k sousednímu Straškovu. Proto se obě obce dohodly, že se o náklady na její likvidaci podělí.

„Dobrovolníci vytřídili 2,32 tuny pneumatik, těsnění dveří a oken z automobilů, které byly spolu s dalšími 30 tunami ostatního odpadu odvezeny na skládku společnosti BEC odpady do Uh. Osmdesát pneumatik bylo prostřednictvím Autoservisu Franc odvezeno k bezplatné likvidaci společnosti Barum. Náklady na likvidaci skládky byly odhadnuty na čtvrt milionu korun, ale díky pomoci dobrovolníků a společnosti Astru, která bezplatně odvezla odpad, se je podařilo razantně snížit na 42 tisíc korun," vyzdvihla pomoc starostka Vražkova Jaroslava Smetanová.

Na místě bývalé černé skládky a po vyrovnání a úpravách terénu obec založí komunitní kompostárnu, první zařízení toho druhu v regionu. „V zařízení, které bude provozovat naše obec, se bude zpracovávat rozložitelný biologický odpad od občanů a z údržby veřejné zeleně.

Sběr tohoto materiálu u nás probíhá už pátým rokem ve sběrném dvoře a naši občané prokázali, že o ukládání mají značný zájem. Vzniklý kompost chceme použít hlavně ke zkvalitnění čtyř hektarů zelených ploch, které obec obhospodařuje," vysvětluje starostka.

Vražkov obstál se svým projektem komunitní kompostárny s nákladem 2,2 milionu korun u Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obec tak získá dotaci 1,8 milionu korun a dalších 100 tisíc korun obdrží od Státního fondu životního prostředí ČR.

V současné době se na pozemku provádí zemní práce a připravuje jeho oplocení. Peníze z dotace poslouží na nákup traktoru s nakladačem, valník a štěpkovač, které jsou pro provoz kompostárny nezbytné. Pokud půjde všechno podle předpokladů, začne Vražkov rozložitelný biologický odpad zpracovávat už koncem srpna.