„Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritou jsou pro nás stavby v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, kam patří i rekonstrukce vodojemu Hostěraz starý v Roudnici nad Labem," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Akumulaci pitné vody pro oblast Roudnice nad Labem zajišťuje dvojice navzájem propojených vodojemů Hostěraz nový (s objemem 2 x 2500 m3) a Hostěraz starý (2 x 650 m3). Je do nich dopravována pitná voda z úpravny vody Vrutice a částečně z úpravny Malešov.

Vodojem Hostěraz starý byl postaven v 70. letech minulého století. Jde o železobetonový monolitický dvoukomorový vodojem, který zahrnuje dvě přesypané kruhové akumulační nádrže a mezilehlý obslužný objekt, kde je umístěna technologie pro čerpání a dopravu vody (armaturní komora a dvě manipulační komory). Vodojem sice nevykazuje havarijní poruchy, ale vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu.

Bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde k sanaci poškozených stěn průvlaků a střešních nosníků, provedení hydroizolace a výměně zkorodovaných prvků, jako jsou žebříky, okna a dveře.

Bude vyměněna i část technologie, např. zkorodované potrubí a nefunkční armatury, bude namontována nová vzduchotechnika. Všechna zařízení a materiály budou atestovány pro styk s pitnou vodou. Rekonstrukce proběhne za provozu, s naplánovanými odstávkami. Bude zajištěno náhradní zásobování vodou ve směru vodojem Rovné Říp propojem z vodojemu Hostěraz nový.

Práce by měly být dokončeny do 31. srpna 2015.