V lokalitě mezi Dobříní a Předonínem ustoupilo těžbě několik desítek hektarů lesa, a protože na vytěžené ploše vzniklo jezero, les se sem už nikdy nevrátí. Podobně by mohlo zaniknout zhruba 75 hektarů lesního porostu v katastru Vědomic, kde je silné ložisko štěrkopísku čekající na vytěžení.

MÍSTNÍ PROTI
Proti tomu se však staví jak místní zastupitelstvo, tak zastupitelstvo sousedních Kyškovic. Protože zastupitelé v obou obcích nechtějí o tak závažném problému rozhodovat sami, vyhlásili místní referenda, která proběhnou v den voleb do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje.

„U nás o jeho konání rozhodlo červnové zasedání zastupitelstva. Hlasování proběhne v jiné místnosti než volby, kde každý volič obdrží hlasovací lístek s otázkou zda souhlasí či nesouhlasí s těžbou výhradního ložiska štěrkopísku v katastru obce Vědomice. Nad správností hlasování bude dohlížet zvláštní komise. Protože ve Vědomicích chodí k volbám nadprůměrný počet voličů, věřím, že přijdou i tentokrát, kdy se jedná o záležitost, která se jich dotýká osobně," uvedla Iva Fořtová, místostarostka Vědomic.

Ve Vědomcích je zapsáno pro volby do krajského zastupitelstva 687 oprávněných voličů. K tomu, aby místní referendum bylo platné, je třeba účast minimálně 241 voličů (35%) , závazné bude, když v něm své ano či ne vyjádří 172 voličů (25%).

UŽ V ROCE 1978
Toto ložisko štěrkopísku bylo zaevidováno už v roce 1978 a od té doby se po krátkých přestávkách obnovují snahy o jeho otevření. Lokalita má plochu zhruba 75 hektarů a svými okraji sousedí se zástavbou rodinných domků, se sportovním areálem a s několika podnikatelskými subjekty.

„Současné a všechna předchozí zastupitelstva vyslovila se záměrem nesouhlas. Obáváme se, že těžba a také doprava vytěženého materiálu by výrazně ovlivnily životní prostředí obyvatel, kteří by navíc přišli o velmi cenou přírodní plochu. Kout u lesa dostal kdysi název Sahara a lidé si myslí, že by vedle vodní plochy skutečně mohla po vytěžení vzniknout poušť," doplnil kolegyni starosta Václav Tyl.

Stejné obavy mají i obyvatelé Kyškovic, ve kterých už před patnácti lety vzniklo občanské sdružení Polabská obora, které si dalo za cíl chránit životní prostředí právě v katastrech obou obcí.

Nadšeni se záměrem otevření těžby u Vědomic nebudou ani obyvatelé Roudnice nad Labem. Na jedné straně se jim konečně po dlouhých letech jednání podaří odklonit nákladní dopravu po obchvatu, na druhé straně je nebezpečí, že přeprava štěrkopísku z Vědomic povede přes opravený most a střed města.

Pozemky, pod kterými ložisko leží, byly po roce 1989 vráceny rodině Lobkowiczů a ta je prodala holandské firmě Third Dutch investment Group. Nový majitel v roce 2002 podepsal s firmou Agir s. r. o., což je dceřiná společnost švýcarské AGIR AG se sídlem v Curychu, smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu užívání pozemků pro těžbu štěrkopísku.

Její první snahu v roce 2003 posuzovala odborná komise zřízená obcí, která firmě nedoporučila, aby pokračovala v aktivitách vedoucích ke stanovení dobývacího prostoru na ložisku Vědomce – Kyškovice. Obec na základě toho zaslala nesouhlas s předloženou dokumentací EIA. Těžbu nedoporučila ani Česká geologická služba.

Po deseti letech se zájem o otevření těžby opět dostal na světlo. Obce vyvolaly několik jednání včetně Obvodního báňského úřadu Most a ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu.

„Z těchto jednání je patrné, že ze strany státu není vůle ke zmenšení ložiska, případně k jeho odpisu. Ministerstva svým předběžným souhlasem právně uvolnila ložisko pro těžbu. Je s podivem, jak se k problému staví stát a úřady, a to v době, kdy je všude v okolí štěrkopísku nadbytek," napsala ve Vědomických novinách Iva Fořtová. S obcemi nikdo ze strany těžařů nemluvil.

K návrhům a novému posouzení vlivu těžby na životní prostředí se můžou vyjádřit obce, spolky i samotní občané. Jak silné budou reakce může naznačit právě připravené místní referendum.